Forretningsorden for Bredsten IF Gymnastik

Ledelse
Gymnastikudvalget består af 5 medlemmer og 2 suppleanter.
Udvalget konstituerer sig med formand, kasserer og sekretær på det første møde efter generalforsamlingen hvert år.
Ligeledes fordeles ansvarsområderne i gymnastikafdelingen mellem medlemmer og suppleanter på et af de første møder.
Alle medlemmer vælges for en to-årig periode og suppleanterne er på valg hvert år.
2 af medlemmerne er på valg i lige årstal og øvrige 3 i ulige årstal.

Bestyrelsesmøder
Udvalget holder møde ca. 6-8 gang pr. år.
Dagsorden skrives af sekretæren, dels ud fra årsplanen, og ud fra punkter fra medlemmerne, som skal sendes til sekretæren senest 14 dage før mødet.
Faste punkter på dagsordenen:
– valg af ordstyrer
– godkendelse af referat
– opsamling fra sidst
– dato for næste møde
Dagsordenen udsendes senest 10 dage før mødet.
Udvalget er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af medlemmerne er fremmødt.
Afstemning: Hvert medlem har 1 stemme.
Referat fra møderne sendes til alle medlemmer senest 14 dag efter mødet.

Generalforsamling.
Udvalget indkalder til generalforsamling sidst i februar eller først i marts måned.
Dagsorden skal minimum indeholde følgende punkter:
– valg af ordstyrer
– aflæggelse af beretning
– forelæggelse af det reviderede regnskab
– behandling af forslag
– valg af nye medlemmer.
Forslag der ønskes behandelet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senset 8 dage før.
Generalforsamlingen indkaldes med 14 dages varsel til afdelingens medlemmer eller gennem annonce i dagspressen.
Kun fremmødte aktive medlemmer, der er fyldt 15 år, har stemmeret.

Forretningsorden.
På et af de første udvalgsmøder efter generalforsamlingen gennemgås forretningsordenen. I den forbindelse kan forretningsordenen revideres.
Bredsten maj 2012