FORRETNINGSORDEN FOR BREDSTEN FITNESS.

Ledelse
Fitnessudvalget består af 3-5 medlemmer og evt. 1 suppleant.
Udvalget konstituerer sig med formand, kasserer og sekretær på det første møde efter generalforsamlingen hvert år. Ligeledes fordeles ansvarsområderne i fitnessudvalget mellem medlemmer og suppleanter på et af de første møder.
Alle medlemmer vælges for en to-årig periode og suppleant er på valg hvert år.
Formand og Kasserer er på valg forskudt af hinanden.

Udvalgsmøder
Udvalget holder møde ca. 3-4 gange pr. år.
Faste punkter på dagsordenen:

 1. Godkendelse af referat.
 2. Økonomi/status på medlemmer.
 3. Opfølgning på kommentarer fra medlemmer.
 4. Instruktører.
 5. Centerets drift/udstyr.
 6. Hjemmesiden.
 7. Eventuelt.
 8. Dato for næste møde.

Evt. yderligere punkter til dagsordenen udsendes senest 7dage før mødet.
Udvalget er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af medlemmerne er fremmødt. Hvert medlem har 1 stemme. Referat fra møderne sendes til alle medlemmer senest 14 dage efter mødet.

Generalforsamling.
Udvalget indkalder til generalforsamling sidst i februar eller først i marts måned.
Dagsorden skal minimum indeholde følgende punkter:

 1. Valg af ordstyrer
 2. Aflæggelse af formandens beretning og godkendelse heraf
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab og godkendelse heraf
 4. Behandling af rettidig indkomne forslag
 5. Valg af nye medlemmer

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamling skal være formanden i hænde senest 8 dage før.
Generalforsamlingen indkaldes med 14 dages varsel til afdelingens medlemmer eller gennem annonce i dagspressen. Kun fremmødte aktive medlemmer, der er fyldt 15 år, har stemmeret.

Forretningsorden
På et af de første udvalgsmøder efter generalforsamlingen gennemgås forretningsordenen. I den forbindelse kan forretningsordenen revideres.
Revideret: Bredsten April 2014