Forretningsorden

 

1. Ledelse
1.1 Bestyrelsen består af en formand, en kasserer, to bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter.
1.2 Formanden, Kassereren, bestyrelsesmedlemmerne vælges for en 2 årig periode. Suppleant vælges for en 1 årige periode.
Formanden er på valg i ulige årstal. Kasserer og bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige årstal.
1.3 Bestyrelsen kan nedsætte aktivitetsudvalg i forbindelse med særskilt arrangementer (klubmesterskaber og juleturnering).

2. Bestyrelsesmøder
2.1 Bestyrelsen afholder ca. 4 møder årligt.
2.2 Dagsorden skal minimum indeholde følgende faste punkter:
– Godkendelse af referat fra sidste møde
– siden sidst
– Nyt i afdelingen
– Dato for næste møde
2.3 Punkter skal være formanden i hænde senest 14 dage før mødet.
2.4 Dagsorden udsendes senest 7 dage før mødet.
2.5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er fremmødt.
2.6 Afstemning foretages ved almindelig flertalsafgørelse.
2.7 Referat fra møderne sendes til hele bestyrelsen senest 14 dage efter mødet.

3. Generalforsamling
3.1 Bestyrelsen indkalder til generalforsamling sidste haldel af marts måned.
3.2 Dagsorden skal minimum indeholde følgende punkter:
– Valg af dirigent.
– Aflæggelse af beretning.
– Forelæggelse af det revideret regnskab.
– Behandling af forslag
– Valg af formand, kasserer og bestyrelsesmedlemmer.
3.3 Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før mødet.
3.4 Generalforsamlingen indkaldes med 14 dages varsel gennem annonce i dagspressen.
3.5 Kun fremmødte aktive medlemmer, der er fyldt 15 år, har stemmeret.

4. Forretningsorden
4.1 På det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen, gennemgås bestyrelsens forretningsorden. Bestyrelsen kan i den forbindelse, reviderer forretningsorden.

Vedtaget af bestyrelsen 11-05-2011